شرکت بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد

شرایط زندگی انسان در عصر کنونی به صورتی سامان گرفته است که بهره گیری و بکارگیری فناوری های نوین به منظور دسترسی به رفـاه و رشـد اقتـصادی بالاتـر مسـتلزم رویارویی هرچـه بیشتر با حـوادث و مخاطرات گوناگون و متنوع است.آثار و نتایح این حـوادث و مخاطـرات علاوه بـرایجاد نگرانی، تشویش، دغدغه های مسـتمر و سـلب آسایش بعضی اوقات به حدی است که می تواند حاصل سـالها تلاش و کوشـش فردی یا جمعی را با خطرنابودی روبرو سازد.

معرفی و تاریخچه

شرکت بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه ای در استانداردهای جهانی، کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی ( به طور مستقیم و قبولی اتکائی ) توسط گروه مـالی پاسـارگاد تأسیس شد. شرکــت در تـاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۸ و تحــت شماره ۲۹۰۰۷۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

زمینه فعالیت شرکت

انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی
تحصیل پوشش بیمه های اتکائی
سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی قبول بیمه های اتکائی از موسسات بیمه داخلی با رعایت ضوابط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

اهداف و ماموریت

توسعه و ترویج خدمات بیمه ای در سطح جامعه به منظور دستیابی به سهم مطلوب از بازار بیمه کشور
طراحی و عرضه محصولات بیمه ای جدید با توجه به نیازهای جامعه
برقراری روش های مناسب به منظور تسریع در امر پرداخت خسارت و ترویج روش های پیشگیری از وقوع خسارت به بیمه گذاران
گسترش بیمه های اتکائی و همچنین دریافت پوشش های بیمه اتکائی برای کسب ریسک های بزرگ.
اعضای هیات مدیره
سمت نام و نام خانوادگی
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره آقای معصوم ضمیری
عضو هیأت مدیره آقای احمد شفیعی هنجنی
عضو هیأت مدیره آقای پیروز باستانی
رئیس هیأت مدیره آقای مجید قاسمی به نمایندگی بانک پاسارگاد
عضو هیأت مدیره آقای ابوالقاسم دباغ
آدرس :
تهران، خیابان دکتر فاطمی، میدان گلها، خیابان مرداد نبش کوچه ثروتی شرقی
۸۲۴۸۹